TVSI xin thông báo: ITRADE HOME PHIÊN BẢN CŨ DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 31/03/2017
TVSI announcement: ITRADE HOME OLD VERSION WILL BE DEACTIVETED FROM MARCH 31, 27
toàn bộ giao dịch trực tuyến tại địa chỉ (All online trading transactions will be performed on):
1. iTrade Home phiên bản mới tại địa chỉ (iTrade Home new version at): itrade-home.tvsi.com.vn
2. TVSI Mobile - Ứng dụng dành cho iOS / Android (TVSI Mobile - Application for iOS / Android)

Đăng nhập iTrade Home mới (Login iTrade Home new version)
Kích hoạt tài khoản iTrade Home mới (Đối với khách hàng chưa sử dụng iTrade Home mới)Activate iTrade Home new version account (For the first time)
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên iTrade Home phiên bản mới (User guide for iTrade Home new version)

  • 登入 iTrade Home 新版本 (Login iTrade Home new version )
  • 啟動 iTrade Home 新版本帳戶(針對未使用過iTrade Home 的新用戶)
    Activate iTrade Home new version account (For the first time)
  • 用戶指南 iTrade Home新版本的用戶指南
    ( User guide for iTrade Home new version )